Aεeqqa yessawalen

8 novembre 2015

Macahu!

Ad yeg Ṛebbi ad tt-yesselhu ad tt-yeg amzun d asaru!

Yella yiwen yesεa sebεa warrac. Teddem tmeṭṭut-is tadist, yeḥdeṛ-d ad d-tarew. Heddṛen medden di tejmaεt, nnan-as:
-Leflani ad yernu γur-s weqcic, yerna atmaten-is di sebεa usmen, ur t-bγin ara.

Mi tesla Sstut i medden heddṛen akka lehduṛ-agi, teddem tessaweḍ-iten-id i warraw n wergaz-nni. Msefhamen di sebεa yid-sen, ggullen, nnan-as: «Nεuhed-ik a Ṛebbi ar ma tesεa-d yemma-tneγ taqcict, ad neddem isuḍaf ad nγenni, ma tesεa-d aqcic, ad neddem isuḍaf ad nennejli. ». Lmeεna-s, ma tesεa-d yemma-tsen taqcict ad kkren s urar d ccnawi, ma tesεa-d aqcic, ad refden ifassen-nsen d yiḍarren-nsen ad kken tawwurt, ad nnejlin. Tesla-yasen Sstut mi ttgallan akka, tṛuḥ tqusem-asen tameddit n wass i deg d-turew yemma-tsen, teqqar-asen yiwen, yiwen:
– Ay a leflani, yemma-k terna-d aqcic!
Ihi, ur nudan ara ula d anadi ad ttḥeqqen ma d tidett, ddmen isuḍaf, nnejlan. Yemma-tsen d taqcict i d-tesεa mačči d aqcic. Nitni nnejlan, ğğan imawlan-nsen. Tru yemma-tsen armi teεya, tuγal teṣber s tmara. Armi d asmi tewweḍ teqcict d tamazzalt.

Ass-n deg wussan n Ṛebbi, tṛuḥ teqcict γer tala. Tqusem-as daγen Sstut, tawi yid-s tayedḍiḍt n uγerda, ternu taγerbalt, tessendi-ten s amizab ad ččaṛen. Taqcict, tuṛğa, tuṛğa, tuṛğa armi twala tugi ad as-teg Sstut nnuba ad teččaṛ, tuγal tenna-yas:
-Ttxil-m a yemma tamγart, eğğ-iyi ad ččaṛeγ.
Tenna-yas Sstut s ttiha d ulaqeb :
-Ṛuḥ a timnejlit n sebεa watma-s!
Tuγal-d teqcict sakin s axxam tettru. Tettḥellil-itt yemma-as ad as-d-tini d acu tt-yuγen: ulac. Taqcict tegguma. Armi d yiwen webrid, tuγal tenna-yas:
-A yemma, bγiγ askaf.
Tenna-yas yemma-s : -Yirbeḥ!

Tγil fell-as i tettru, tekker tmeṭṭut s askaf. Armi tebda amsal, tekkes-d snat ar tlata n tcufftin, teddem turez-as yelli-s afus-is γer daxel n teṛbut-nni. Tameṭṭut tettsuγu, tettḥellil yelli-s ad tt-tessukes si teṛbut yerγan. Taqcict-nni teqqar-as:
-Alamma tεuhdeḍ-iyi ar kra ad am-ssutreγ ad iyi-t-txedmeḍ.
Tenna-yas yemma-s: -Ssukkes-iyi-n kan seg wurγu, εahdeγ-kem, εahdeγ Ṛebbi ar d am-xedmeγ kra n wayen tebγiḍ.
Tebra-yas sakin i ufus-is, yeccelfex, yettnezluluf. Armi ččan imensi, tuγal-ed γur-s tenna-yas:
-Mel-iyi tura acuγer i yi-txedmeḍ akka?
Tenna-yas yelli-s: -Ad iyi-taγeḍ aεeqqa yessawalen! Ad iyi-ternuḍ alγem d taklitt!
Yemma-s tεuhed Ṛebbi, tedda-yas di lebγi. Tuγ-as aεeqqa issawalen, terna-yas alγem d taklitt. Taqcict teddem-iten, tuγ abrid-is, tṛuḥ ad tnadi γef watmaten-is. Teggul, tenna-yas: «εahdeγ-k, a Ṛebbi, ur d-nṭiqeγ alamma d asmi ara d-nnulfun watmaten-iw».

Tṛuḥ, tiγilt umi tfel γas ta, tiγilt umi tfel γas ta. Armi qrib ad taweḍ, taf-n yiwet n tala n taklatin. Yuγ lḥal, txutel-itt deg webrid taklit, tuker-as aεeqqa-nni yessawalen. Mi tfaq teqcict-nni, yaf-d lḥal ur tezmir ara ad as-tsiwel imi tεuhed Ṛebbi ur d-tenṭiq alamma nnulfan-d watma-s. Mi wwḍent γer tala n taklatin, tenṭeq γur-s taklit tenna-yas: «Sired tura dagi». Taklitt teẓra d acu i d lmeεna-s. Teddem teqcict tessared di tala-nni, dγa tuγal d taklit taberkant ula d nettat. Ddant, ddant, ddant… armi wwḍent γer tala n tḥerṛiyin, teddem talkit-nni aεeqqa-nni yessawalen, tessared yes-s din, dγa tuγal taklitt d tacebḥant. Mi d-kkrent ad kemmlent abrid, tettu-n aεeqqa-nni yessawalen di tala.

Armi wwḍent γer watmaten-is, taklit-nni terra iman-is d nettat i d wletma-tsen. Feṛḥen yes-s, rran-tt d tamṛayt n wexxam. Ma d wletma-tsen rran-tt d taklitt, tkess-asen ileγman. Ttaken-as taḥbult n uqecquc. Kul sṣbeḥ, ad teddem taḥbult-nni, ad tenheṛ tajlibt-nni n yileγman γer teγzut ad ksen. Mi tewweḍ γer din, ad tali sufella n yiwen weẓru, ad tcennu:

   « εlay! εlay! εlay!
   Ay aẓru!
   Ay aẓru!
   Ad waliγ tamurt n baba d yemma!
   Ad waliγ baba d yemma!
   Taklit rran-tt i wexxam!
   Wletma-tsen rran-tt i yileγman!
  Rut ay yileγman ma ad trum! »

Dγa ileγman-nni msakit ad ttrun, ala yiwen, d aεeẓẓug. Akken, akken, akken armi d yiwen wass, yenna-yasen yiwen deg watmaten-is :
-Ileγman-inna-nneγ simmal ḍeεεfen. D acu ten-yuγen akka?
Wayeḍ, yenna-yasen:
-Wissen acu i sen-tettak εni taklit-nni?
Ihi, nnan-as ad tt-nεass. Ṛğan-tt armi tṛuḥ, tebεen-itt sdeffir, ffren-as. Tṛuḥ γer teγzut anda tkess lmal, slan-as amek i la tcennu. Nnan-as:
-Ndeεεa-kem s Ṛebbi ar d aγ-d-tiniḍ d acu-kem a lxelq-agi ?
Teḥka-yasen-d tamacahut si tazwara am wakka i tt-id-nessawel. Yiwen deg-sen ur tt-yumin ara, yenna:
-Efk-aγ-d ttbut belli d wletma-tneγ ay telliḍ maci d taklit.

Tessawel i uεeqqa yessawalen, yaweḍ-itt-id imir-n. Ddan yid-s sakin armi d tala-nni n tḥerṛiyin, tessared yes-s, tuγal-ed am zik-is. εeqlen-tt akk watmaten-is deg wudem-is, tcuba yemma-tsen, dγa umnen, feṛḥen yakk yes-s. Ddmen kkren-as s teγrit i taklitt-nni armi tettfuḥu, uγalen-d sakin d wletma-tsen s axxam. Mi d-wwḍen, imawlan-nsen, ula anda ad k-gen a lfeṛḥ, gan tameγra n sebεa wussan d sebεa waḍan. Armi iεedda lḥal, zzuγren-d Sstut-nni seg ucebbub-is, nnan-as i wletma-tsen:
-D acu ara m-yeqqden tasa?
Tenna-yasen: -Sukket-tt-id i sebεa tẓegwa n yiwaγezniwen d sebεa temqebrin ar temmet. Afus-is ad ttεemmiṛev yes-s iγiγden, aḍar-is ad t-geγ d tamezzirt ad ssukkuyeγ yes-s leγbar si tzuliγt, ma d aqerru-s ad t-geγ d inyen.

Ddmen xedmen-as akken i Sstut. Uγalent akk Sstutat ceεfent. Ma d nitni yegra-yasen-d liser, ddren di lehna armi mmuten. Hatan wamek tella tmacahut n uεeqqa yessawalen.

   Tamacahut-iw lwad lwad!
   sawleγ-tt-id i warraw n leğwad!
   Uccanen ad ten-yeqqed Ṛebbi!
   Ma d nekni ad aγ-yeεfu Ṛebbi!
   Ad nettc irden n ukufi!
  Ma d wid n teylut ur ten-nufi!
  …………………………………………………………………………sɣur Ḥamid UBAƔA

 

Un commentaire

 • Sabrina 1 février 2020 à1 h 57 min

  Uwayaghara amk ara ttidyessiwey yiwen iy mechtah wasenyini gan aqarruyid d inyen..!!!!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Timucuha