Aεeqqa yessawalen
Contes en kabyle / 8 novembre 2015

Macahu! Ad yeg Ṛebbi ad tt-yesselhu ad tt-yeg amzun d asaru! Yella yiwen yesεa sebεa warrac. Teddem tmeṭṭut-is tadist, yeḥdeṛ-d ad d-tarew. Heddṛen medden di tejmaεt, nnan-as: -Leflani ad yernu γur-s weqcic, yerna atmaten-is di sebεa usmen, ur t-bγin ara. Mi tesla Sstut i medden heddṛen akka lehduṛ-agi, teddem tessaweḍ-iten-id i warraw n wergaz-nni. Msefhamen di sebεa yid-sen, ggullen, nnan-as: «Nεuhed-ik a Ṛebbi ar ma tesεa-d yemma-tneγ taqcict, ad neddem isuḍaf ad nγenni, ma tesεa-d aqcic, ad neddem isuḍaf ad nennejli. ». Lmeεna-s, ma tesεa-d yemma-tsen taqcict ad kkren s urar d ccnawi, ma tesεa-d aqcic, ad refden ifassen-nsen d yiḍarren-nsen ad kken tawwurt, ad nnejlin. Tesla-yasen Sstut mi ttgallan akka, tṛuḥ tqusem-asen tameddit n wass i deg d-turew yemma-tsen, teqqar-asen yiwen, yiwen: – Ay a leflani, yemma-k terna-d aqcic! Ihi, ur nudan ara ula d anadi ad ttḥeqqen ma d tidett, ddmen isuḍaf, nnejlan. Yemma-tsen d taqcict i d-tesεa mačči d aqcic. Nitni nnejlan, ğğan imawlan-nsen. Tru yemma-tsen armi teεya, tuγal teṣber s tmara. Armi d asmi tewweḍ teqcict d tamazzalt. Ass-n deg wussan n Ṛebbi, tṛuḥ teqcict γer tala. Tqusem-as daγen Sstut, tawi yid-s tayedḍiḍt n uγerda, ternu taγerbalt, tessendi-ten s amizab ad ččaṛen. Taqcict, tuṛğa, tuṛğa, tuṛğa armi…

Agrud bu snat tyemmatin
Contes en kabyle / 6 novembre 2015

  Ta d taqsiṭ i yeḍran i Sidna Sliman. Yiwen wass, usant-d ɣer teɣremt n Sidna Sliman snat tlawin, yiwet d timizwiɣt tayeḍ d timibrikt. Yal yiwet deg-sent teddem-d agrud deg ufus-is. Igerruden-nni ttemcabin aṭas, maca yiwen deg-sen d amuddir wayeḍ yemmut. Sersent snat tlawin-nni igurden-nsent sdat n uɛric n ugellid, qqumcent, bdant la d-ḥekkunt ayen tent-id-yewwin ɣer dinna. Agellid yesmuzgut-asent s uhannay ameqqran : – Ay Unnig-nsen, i d-tebda tmeṭṭut timizwiɣt, nekk ttidireɣ di yiwen uxxam akked tmeṭṭut-a, nettat d takna-inu. Azal n wayyur aya, s kra n wussan kan gar-anteɣ, i snat yid-nteɣ nurew-d sin yiguuden yellan s tezmert igerrzen. Armi d iḍelli tameddit, agerrud n tmeṭṭut-a yebda yettiẓẓif. Netta ad yili yemmut kra n tsaɛtin deffir mi nessexsi tafat akken ad neṭṭes. Ur ifaq yiwen s wayen yeḍran i ugrud-a siwa yemma-s. Dɣa imi nekk tuɣ-iyi ɣebbseɣ deg yiḍes alqayan, tfures tagnit tekker-d di talest, teddem-d agrud-iw terr ines deg umkan-is. Mi d-ukiɣ taṣebḥit-a, faqeɣ agrud yellan ɣer yidis-iw ur yesnuffus ara. Mi ḥekkreɣ nezzeh deg-s, ukzeɣ netta mačči d-waynu. Imir-nni kan, tenṭeq-d tmeṭṭut timibrikt tini i Sidna Sliman s yimeṭṭawen deg wallen :Uhu, ay Unnig-nsen ! Tameṭṭut-a la teskiddib. Agrud amuddir d ayla-w”. Din-din, tegzem-as awal tmeṭṭut…

Timucuha